Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Praktijk Impulzz, gevestigd aan Meijhorst 6002, 6537KT Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.praktijk-impulzz.nl

Meijhorst 6002, 6537 KT Nijmegen

Beate Schellekens is de privacy officer van praktijk Impulzz. Zij is te bereiken via

info@praktijk-impulzz.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Impulzz verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk om op een gestructureerde manier aan het behalen van je doelstellingen te kunnen werken, met jou over dingen te kunnen corresponderen die voor de voortgang van je behandeling belangrijk zijn, facturen te kunnen maken die voor declaratie bij je zorgverzekeraar in aanmerking komen en om te voldoen aan de eisen over dossiervorming gesteld door de zorgverzekeraar en mijn beroepsgroep:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN en/of verzekeringsnummer
 • Behandeldata en diagnosecodes
 • Informatie over je gezondheid, je klacht met relevante achtergrondgegevens en hulpvraag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mijn website, in correspondentie en telefonisch

 

Manier van opslag

Digitale gegevens sla ik op in mijn computer en mobiel, die beiden met een wachtwoord beveiligd zijn die alleen ik ken. Papieren gegevens sla ik op in een afgesloten kastje, waarvan ik de sleutel bij mij draag.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Impulzz neemt geen geautomatiseerde besluiten, dat wil zeggen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoelang bewaar ik persoonsgegevens

Praktijk Impulzz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is vastgelegd:

 • Behandeldossier: – Bewaartermijn 15 jaar
 • Persoonsgegevens: – Bewaartermijn 15 jaar
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: – Bewaartermijn 15 jaar
 • E-mail correspondentie: – Bewaartermijn 4 weken, waarna deze worden verwijderd. Mocht deze informatie bevatten welke van belang is voor je behandeling, dan zal hij aan het behandeldossier worden toegevoegd en zal het bewaartermijn 15 jaar zijn
 • Whats app: > Bewaartermijn 4 weken, waarna deze worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Impulzz zal:

 • je privacy respecteren. Alles wat je met mij als therapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld.
 • pas na uitdrukkelijke toestemming (getekend) informatie verstrekken aan derden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan rapportages aan een verwijzer, aan een arbodienst of letselschadebedrijf.
 • jouw persoonsgegevens delen met verschillende derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Onderzoek

Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun je dit aan mij mededelen. Indien van toepassing, vermeld ik dit in je dossier. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend. Indien van toepassing, vermeld ik dit in je dossier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Impulzz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-impulzz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Impulzz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Deskundigheid therapeut

Je mag van mij als fysio,-manueel en energetisch therapeut een deskundige behandeling verwachten. Zo neem ik deel aan kwaliteit bevorderende activiteiten op elk gebied van mijn kwalificaties, zoals bij- en nascholing.

 

Website

Impulzz heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@praktijk-impulzz.nl, dan verwijder ik deze informatie.

reCAPTCHA

Ik gebruik de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Huisregels

Ik heb geen ellenlange huisregels nodig.

Het belangrijkste:

 • Elke vorm van communicatie en bejegening dient met respect te gebeuren
 • Zorg ervoor dat je op tijd bent
 • Mocht jij niet in staat zijn om een gemaakte afspraak na te komen, laat dit dan 24 uur van te voren weten om te voorkomen dat jij voor de gereserveerde¬†tijd moet betalen.
 • Betaal jouw nota’s binnen het gestelde termijn

 

Ik werk zorgvuldig en met respect. Mocht jij toch een klacht hebben over een behandeling of over mij dan wil ik je vragen dit zo snel mogelijk aan mij kenbaar te maken, het liefst in een persoonlijk gesprek. Is dit voor welke reden dan ook geen optie dan kun jij dit ook via de mail kenbaar maken. Als er op deze manier geen oplossing voor jouw klacht gevonden kan worden dan kun jij contact opnemen met de klachtencommissie van het KNGF waar deze praktijk bij aangesloten is via

https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit